Giáo dục là một lĩnh vực quan trọng, đóng vai trò sống còn đối với sự phát triển của đất nước. Tiếc rằng, các nghiên cứu về chính sách giáo dục cho đến nay vẫn chưa đầy đủ và chưa có sức thuyết phục đủ mạnh, chưa đưa ra được cái gợi ý chính sách thiết thực.

GiapShool quan niệm, các chính giáo dục, đặc biệt là việc đổi mới và cải cách giáo dục, phải được xây dựng trên các bằng chứng khoa học, thu thập được qua các nghiên cứu nghiêm cẩn, thay vì thực hiện theo các mệnh lệnh hành chính.

 Vì vậy, GiapSchool sẽ tiến hành các nghiên cứu về giáo dục, với các khuyến nghị chính sách cụ thể, nhằm hiểu cải thiện sự vận hành của hệ thống giáo dục, và góp phần mở rộng hiểu biết, nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục.

Các nghiên cứu này sẽ được tiến hành theo hướng thống kê, định lượng và có bằng chứng thực tế.

  • Giới thiệu
  • Điều khoản
  • Việc làm
  • Liên hệ
  • Trợ giúp
  • © GiapSchool 2013