Khoa học và Công nghệ là một trong những động lực chính để thúc đẩy sự phát triển của một đất nước. Trình độ khoa học & công nghệ của một nước là yếu tố quyết định trình độ phát triển của nền kinh tế nước đó.

Tiếc rằng, những nghiên cứu về chính sách khoa học và công nghệ ở Việt Nam cho đến nay vẫn còn rất hạn chế.

Với nhận định đó, GiapSchool sẽ tiến hành các nghiên cứu về chính sách khoa học và công nghệ, và đưa ra các khuyến nghị chính sách trong phạm vi năng lực của mình, nhằm làm rõ hơn tác động của các chính sách đã có, và giúp lựa chọn chính sách mới.

  • Giới thiệu
  • Điều khoản
  • Việc làm
  • Liên hệ
  • Trợ giúp