Phát triển bền vững là mục tiêu mọi quốc gia cần hướng tới, và là xu hướng phát triển tất yếu của thời đại.

Khác với phát triển nóng và bẩn, phát triển bền vững là sự phát triển theo chiều sâu, đòi hỏi những quan niệm và thiết kế chính sách hoàn toàn mới.

Với cách nhìn đó, GiapSchool sẽ đầu tư nguồn lực để hợp tác và triển khai các nghiên cứu về phát triển bền vững.

 Mục tiêu là đưa các các đánh giá khách quan, độc lập về chính sách, cũng như các gợi ý và lựa chọn chính sách tốt nhất, nhằm hướng đến một sự phát triển theo chiều sâu, dựa trên tri thức và đổi mới công nghệ, thay vì phát triển theo chiều rộng dựa trên tài nguyên và lao động giá rẻ, góp phần kiến tạo các chính sách phát triển vững cho đất nước.

  • Giới thiệu
  • Điều khoản
  • Việc làm
  • Liên hệ
  • Trợ giúp
  • © GiapSchool 2022